Knižničný a výpožičný poriadok Knižnice Ružinov

V zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a v súlade so Zriaďovacou listinou Knižnice Ružinov schválenou Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Ružinov dňa 14.12.2021, vydáva riaditeľ tento Knižničný a výpožičný poriadok Knižnice Ružinov (ďalej aj "KR")  v Bratislave.

 

ČASŤ I. KNIŽNIČNÝ PORIADOK

1. Všeobecné ustanovenia

 

Článok 1

Pôsobnosť Knižničného poriadku

1. Knižnica Ružinov v Bratislave je univerzálnou verejnou knižnicou mesta Bratislavy. Jej zriaďovateľom je m.č. Bratislava – Ružinov. Knižnica je právnickou osobou.

2. Knižničný poriadok Knižnice Ružinov upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov, používateľov a návštevníkov.

3. Základným poslaním knižnice je sprístupňovať univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií, poskytovať základné a niektoré špeciálne knižnično-informačné služby, organizovať kultúrnovzdelávacie a spoločenské podujatia. Zabezpečovať všetkým občanom prístup k dokumentom a informáciám z vlastných i externých zdrojov.

4. Knižnica zabezpečí zverejnenie Knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom mieste na všetkých svojich pracoviskách, na svojej webovej stránke a vydaním tlačou.

Článok 2

Záväznosť Knižničného poriadku

Knižničný poriadok je záväzný pre všetky pracoviská KR:

Ústredná knižnica KR, Miletičova 47,

Pobočka KR Bachova 7,

Pobočka KR Zimná 1,

Pobočka KR Na úvrati 52.

Článok 3

Knižničný fond

Knižničný fond (ďalej aj "KF") KR a zariadenie knižníc sú majetkom mestskej časti (ďalej aj "m. č.") Bratislava-Ružinov.

(Zákon NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu). Knižničný fond je súčasťou národného kultúrneho bohatstva.

              Knižničný fond KR tvoria: knihy, brožúry, periodiká, regionálne dokumenty, spoločenské hry, audiovizuálne a elektronické dokumenty.

 

Článok 4

Knižnično-informačné služby

1.   Knižnica poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby (ďalej len „služby“). Niektoré špeciálne služby sa poskytujú za úhradu. Cenník služieb a poplatkov je prílohou Knižničného a výpožičného poriadku.

2. Základné služby:

  • výpožičné služby absenčné (požičiavanie dokumentov mimo priestorov knižnice),
  • výpožičné služby prezenčné (sprístupňovanie dokumentov v priestoroch knižnice, využívanie fondov príručných knižníc v študovniach, čitárňach a čitárenských kútikoch),
  • výpožičné služby e-kníh/audiokníh,
  • predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov - osobne, telefonicky, e-mailom alebo cez IPAC (Internet Public Access Catalogue - online katalóg pre verejnosť určený na vyhľadávanie dokumentov a pre registrovaných používateľov správu ich výpožičného konta) - možnosť vstupu do vlastného čitateľského konta mimo knižnice,
  • rezervovanie dokumentov spoplatnené podľa aktuálneho Cenníka služieb - možnosť vstupu do vlastného čitateľského konta mimo knižnice cez IPAC
  • ústne faktografické a bibliografické informácie.

3.  Špeciálne služby poskytované knižnicou zadarmo:

  • posielanie noviniek, hodnotenie dokumentov;
  • písomné bibliografické a faktografické informácie v rozsahu primeranom prevádzke knižnice;
  • sprístupňovanie internetových služieb (časť IV. čl. 18);
  • adresné upozornenia na novinky v knižničnom fonde;
  • kultúrno-výchovné podujatia v zmysle plánu hlavných úloh (prezentácie, literárne kaviarne, maratóny čítania, exkurzie, besedy, posedenia s knihou, pri knihe, so zaujímavými osobnosťami, hodiny informačnej výchovy detí a mládeže, atď.);
  • propagačnú činnosť (informačné panely, výstavky, oznamy a upozornenia);
  • možnosť využitia biblioboxu na vrátenie kníh mimo prevádzkových hodín knižnice v zmysle Zásad využívania biblioboxu uvedených v prílohe č. 2 Knižničného a výpožičného poriadku KR.

4. Ďalšie služby spoplatnené podľa platného cenníka :

  • sprístupňovanie internetových služieb (časť IV. čl. 18);
  • objednávanie kníh z voľného výberu;
  • reprografické služby;
  • tlač vlastných dokumentov z počítača;
  • predaj reklamných predmetov.

Článok 5

Prístupnosť knižnice

Knižnica poskytuje svoje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu občanov k dokumentom a informáciám bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť alebo spoločenské postavenie.

a) Používateľom služieb knižnice môže byť každý, aj ten, kto nie je registrovaným čitateľom knižnice, kto osobne, písomne, telefonicky alebo elektronickou poštou požiada knižnicu o niektorú zo služieb nevyžadujúcich predloženie čitateľského preukazu.

b) Návštevníkom knižnice môže byť každý, kto využije služby knižnice formou jednorazového použitia alebo sa zúčastní kultúrno-vzdelávacieho podujatia, exkurzie, prehliadky priestorov knižnice organizovaných knižnicou.

c) Registrovaným čitateľom knižnice, ktorý má právo využívať všetky jej služby v plnom rozsahu môže byť:

  • fyzická osoba - každý občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle alebo územnej pôsobnosti knižnice, resp. je tu zamestnaný, alebo študuje;
  • príslušník iného štátu, ktorý má povolený trvalý alebo prechodný pobyt na území SR, čo doloží platným dokladom (OP, IK, pas) v sídle alebo územnej pôsobnosti knižnice;
  • alebo právnická osoba (inštitúcia, firma, podnik atď. podľa obchodného registra).

d) Vstup do knižnice je povolený používateľom, návštevníkom i registrovaným čitateľom.

  • Každý neregistrovaný používateľ a návštevník, ktorý chce využiť služby knižnice, je povinný preukázať sa predložením platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, identifikačného preukazu, povolenia k pobytu v SR (hodnoverným spôsobom preukáže svoju totožnosť a štátnu príslušnosť). Službukonajúci zamestnanec v spolupráci s vedúcim zamestnancom má právo individuálneho posúdenia situácie aj individuálneho prístupu k požiadavkám neregistrovaných používateľov a návštevníkov (napr. osobám v hmotnej núdzi, ktorí túto skutočnosť preukázali). Neregistrovaný používateľ a návštevník knižnice môže využívať len tie služby knižnice, ktoré nevyžadujú predloženie čitateľského preukazu (konzultačné, informačné) alebo môže navštíviť knižničné podujatie či exkurziu po knižnici - prehliadnutie priestorov knižnice bez využitia knižničnej služby. Účel návštevy je povinný nahlásiť službukonajúcemu zamestnancovi;
  • Neregistrovaný používateľ a návštevník bez platného čitateľského preukazu za príslušný manipulačný poplatok podľa platného Cenníka služieb môže využiť služby študovní a čitární na dobu jedného dňa (vrátane využitia služby verejného prístupu na internet podľa platných Pokynov na využívanie elektronických služieb).

e) Pre zdravotne znevýhodnených čitateľov a používateľov (ŤZP, ŤZP/S) sú služby knižnice prístupné na všetkých pracoviskách knižnice. Realizujú sa primeraným spôsobom s ohľadom na ich zdravotné postihnutie.

f) Vstup do študovní a čitární knižnice a poskytovanie služieb v nich upravuje poriadok študovní a čitární – časť III. knižničného poriadku.

g) Používatelia, návštevníci a čitatelia nemajú voľný prístup do služobných priestorov knižnice a do knižničných skladov.

h) Knižnica poskytuje informácie o svojej činnosti, aktuálnych podujatiach a službách na vlastnej webovej stránke www.kniznica-ruzinov.sk, v rámci ktorej umožňuje využiť službu pod názvom „Opýtajte sa knižnice“ a tiež prostredníctvom e-mailovej adresy kniznica@kniznica-ruzinov.sk.

Článok 6

Registrácia čitateľa

a) Občan sa zaregistrovaním stane čitateľom knižnice – vyplnením a podpísaním registračnej (čitateľskej) prihlášky po predložení platného identifikačného dokladu a uhradení členského poplatku. Čitateľ sa svojím podpisom na registračnej prihláške zaväzuje plniť ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku a vyjadruje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov. Knižnica získava, spracováva a chráni osobné údaje čitateľov v súlade so zákonom. Poučenie o ochrane osobných údajov tvorí prílohu č. 1 knižničného poriadku. Knihovník oboznámi čitateľa pri registrácii s ustanoveniami Knižničného a výpožičného poriadku.

b) Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká:

  • odhlásením čitateľa,
  • hrubým porušením Knižničného a výpožičného poriadku a neposkytnutím predpísanej náhrady za spôsobenú škodu v určenom termíne.

c) Po zániku členstva nevzniká nárok na vrátenie členských poplatkov a príspevkov.

 

Článok 7

Čitateľský preukaz

 1. Čitateľský preukaz je neprenosný doklad, ktorý oprávňuje čitateľa využívať služby knižnice na všetkých jej pracoviskách. Vystavuje sa:
  •  a) občanom Slovenskej republiky po predložení platného občianskeho preukazu, ktorý nemožno nahradiť nijakým iným dokladom;     
  •  b) deťom do 15 rokov po predložení prihlášky podpísanej zákonným zástupcom a po porovnaní údajov s občianskym preukazom zákonného zástupcu, ktorý svojím podpisom preberá zodpovednosť za dodržiavanie platného Knižničného poriadku KR zo strany dieťaťa, vrátane všetkých práv a povinností, ktoré z toho vyplývajú;
  •  c) občanom iného štátu po predložení platného cestovného pasu alebo identifikačného preukazu;
  •  d) právnickým osobám na základe vyplnenej prihlášky podpísanej štatutárnym zástupcom organizácie s pečiatkou právnickej osoby a po predložení občianskeho preukazu konkrétneho zamestnanca povereného komunikovať s knižnicou.

2. Každý čitateľ môže mať len jeden čitateľský preukaz, s ktorým môže využívať služby pracovísk KR. Preukaz je platný vo všetkých pracoviskách KR. Knižnica vydáva za účelom využívania knižnično-informačných služieb dva typy čitateľských preukazov:

  • a) čitateľský preukaz, ako preukaz oprávňujúci čitateľa používať služby všetkých pracovísk KR.
  • b) rodinný čitateľský preukaz, ako preukaz oprávňujúci používať služby všetkých pracovísk KR max trom osobám.

3. Platnosť čitateľského preukazu sa obnovuje minimálne po 365. dňoch odo dňa zápisu na základe predloženia dokladov uvedených v bode 1.

4. Za vystavenie a obnovenie čitateľského preukazu platí čitateľ manipulačný poplatok (pozri Cenník služieb). Dieťa do 15 rokov, žiak strednej školy po predložení potvrdenia o štúdiu, študent vysokej školy po predložení ISIC karty, senior nad 60 rokov a ZŤP po predložení platných identifikačných dokladov platí zvýhodnený manipulačný poplatok v zmysle platného Cenníka služieb.

5. Stratu čitateľského preukazu vrátane straty jeho evidenčného čísla alebo úmyselné poškodenie preukazu je čitateľ povinný ihneď oznámiť knihovníkovi, inak zodpovedá za dôsledky jeho zneužitia. Nový čitateľský preukaz sa vystavuje po predložení dokladov uvedených v bode 1 a nemá vplyv na platnosť členstva. Za vydanie nového čitateľského preukazu zaplatí každý čitateľ poplatok (pozri Cenník služieb).

6. Knihovník má právo kedykoľvek si overiť totožnosť čitateľa.

7. Čitateľ je povinný oznámiť každú zmenu v osobných údajoch, ku ktorej dôjde po vydaní čitateľského preukazu, pri najbližšej návšteve knižnice. Ak tak neurobí, je povinný nahradiť knižnici všetky náklady, ktoré jej vznikli zisťovaním zmenených údajov. Právnická osoba je povinná oznámiť knižnici zmenu svojho názvu, sídla, zmenu mena, prípadne bydliska zamestnanca povereného stykom s knižnicou. Za neoznámenie uvedených zmien zodpovedá právny subjekt, ktorý poveril zamestnanca komunikáciou s knižnicou.

Článok 8

Základné práva a povinnosti čitateľa knižnice

1. Základným právom čitateľa je v neobmedzenej miere navštevovať knižnicu a využívať služby, ktoré poskytuje v súlade s ustanoveniami Knižničného a výpožičného poriadku a v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach v znení neskorších predpisov. Poskytovanie služieb je záväzkovým právnym vzťahom (§ 488 Občianskeho zákonníka).

2. Čitateľ má právo podávať pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k práci knižnice ústne alebo písomne zamestnancom knižnice. Knižnica vybavuje sťažnosti v súlade so zákonom č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a s interným predpisom o sťažnostiach (o postupe pri prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností fyzických a právnických osôb).

3. Základnou povinnosťou čitateľa je dodržiavať Knižničný a výpožičný poriadok knižnice a pokyny jej zamestnancov.

4. Ak má pracovisko KR vyhradené miesto na odkladanie osobných vecí, čitateľ môže do priestorov knižnice vstúpiť len po uložení vrchného odevu (kabát, vetrovka, plášť), tašky, dáždnika, aktovky, ruksaku a podobne v uzamykateľných skrinkách. Za veci odložené mimo vyhradeného miesta a cenné predmety uložené v kabátoch, taškách a podobne, knižnica nezodpovedá. V prípade, že pracovisko nemá skrinky či inak vyhradený priestor na odkladanie osobných vecí, pracovník musí upozorniť čitateľa, že neručí za odložené osobné  veci a odkladá si ich na vlastné riziko.

5. Osobám pod vplyvom alkoholu, omamných látok a v mimoriadne znečistenom odeve či v stave, ktorý by obťažoval ostatných čitateľov a návštevníkov knižnice, je vstup   z a k á z a n ý.

6. Vo všetkých priestoroch knižnice je čitateľ knižnice povinný zachovávať bezpečnostné predpisy, poriadok, čistotu, správať sa voči svojmu okoliu ohľaduplne a rešpektovať práva iných čitateľov. V priestoroch knižnice je zakázané konzumovať alkohol, omamné látky a fajčiť. Mobil nie je možné používať v priestoroch knižnice označených symbolom jeho zákazu (s výnimkou uvedenou v čl. 16 bod 1.) Do priestorov knižnice nie je povolené nosiť zbrane ani vodiť zvieratá (s výnimkou vodiacich psov).

7. Konzumácia tekutín a potravín je v priestoroch knižnice z a k á z a n á.

8. Návštevník, ktorý porušuje všeobecné záväzné právne predpisy, či ustanovenia Knižničného poriadku KR, môže byť pracovníkom knižnice vykázaný z priestoru knižnice.

9. Čitateľ nesmie poškodzovať knižničný fond (podčiarkovaním, vypisovaním poznámok, vyrezávaním stránok a pod.), musí zamedziť kontaktu so zvieratami (ako škrečky, papagáje, psy...), tiež chrániť ho pred stratou a krádežou, nepožičiavať ho ďalším osobám a tiež nesmie poškodzovať zariadenie a technické vybavenie knižnice. V zmysle ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku môže byť dočasne alebo natrvalo zbavený práva využívať jej služby. Nezbavuje ho to povinnosti nahradiť škodu v súlade s platnými právnymi predpismi. Právo využívať služby knižnice možno odobrať aj z hygienických dôvodov a z dôvodov ohrozenia bezpečnosti zdravia používateľov a zamestnancov knižnice. V závažných prípadoch je knižnica oprávnená riešiť nevhodné správanie čitateľa v súčinnosti s mestskou políciou.

10. Pri odchode z knižnice musí čitateľ predložiť ku kontrole všetky vynášané knižničné dokumenty z fondu KR. Vynesenie ktorejkoľvek knižničnej jednotky z fondu knižnice bez príslušného záznamu v evidencii knižnice je považované za krádež a voči čitateľovi bude knižnica postupovať podľa platných právnych predpisov.

Článok 9

Ochrana osobných údajov čitateľa

(Poučenie o ochrane osobných údajov čitateľov Knižnice Ružinov tvorí prílohu č. 1 KP)

1. Osobné údaje sú spracované vlastnými zamestnancami knižnice manuálnym a automatizovaným spôsobom. Knižnica spracováva iba pravdivé a presné osobné údaje, ktoré za týmto účelom overuje.

2. Účel spracovania osobných údajov čitateľa:

  • a) poskytovanie služieb,
  • b) vedenie presnej evidencie o všetkých transakciách realizovaných vo vzťahu k čitateľovi,
  • c) ochrana majetku knižnice, najmä knižničného fondu určeného k absenčnému zapožičiavaniu mimo priestorov knižnice,
  • d) naplnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov, najmä zo zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a súvisiacich právach.

3. Knižnica spracováva nasledovné osobné údaje čitateľa:

  • a) základné identifikačné údaje čitateľa: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, prechodná kontaktná adresa, dátum narodenia, číslo identifikačného dokladu, ktorým bola overená totožnosť čitateľa a správnosť identifikačných údajov. Tieto údaje je čitateľ povinný uviesť pri spracovaní v evidencii knižnice, pokiaľ chce využívať služby knižnice v plnom rozsahu. Občan, ktorý neposkytne základné identifikačné údaje, nemôže využívať všetky služby knižnice. Základné identifikačné údaje čitateľa overuje knihovník pri registrácii, pri každom predĺžení platnosti čitateľského preukazu a pri každej zmene ktoréhokoľvek z uvedených údajov,
  • b) kontaktné údaje čitateľa: telefónne číslo, e-mailová adresa,
  • c) služobné údaje: poznámky, údaje o poslaných upomienkach, priestupkoch a zákazoch čitateľa, ktoré ovplyvňujú podmienky predĺženia alebo zrušenia čitateľského preukazu.

4. Spôsob spracovania a uloženia osobných údajov čitateľa:

  • a) manuálne: prihláška čitateľa. Toto tlačivo sa ukladá v služobných priestoroch knižnice, kde majú prístup len zamestnanci knižnice, ktorí s uvedeným tlačivom pracujú v rámci svojich pracovných povinností. Pri zmene akéhokoľvek osobného údaja čitateľ vyplní novú prihlášku, pôvodná sa mu vráti,
  • b) automatizovane: databáza čitateľov obsahuje všetky identifikačné údaje z evidenčných tlačív, vrátane služobných údajov a informácií o výpožičkách čitateľa. Prístup do tejto databázy je chránený heslami a prístupovými právami stanovenými v rozsahu potrebnom na plnenie úloh jednotlivých zamestnancov knižnice.

5. Zamestnanec je povinný v súlade s Pracovným poriadkom Knižnice Ružinov:

  • a) spracovávať osobné údaje výhradne v rámci svojej pracovnej náplne a úloh, ktoré mu boli stanovené zodpovedným vedúcim zamestnancom,
  • b) dbať na správnosť spracovávaných osobných údajov a overovať ich podľa dokladov na to určených,
  • c) vystríhať sa akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo viesť k prístupu neoprávnenej osoby k osobným údajom používateľov knižnice,
  • d) bezprostredne hlásiť svojmu vedúcemu každú sťažnosť, ktorú čitateľ podá ústne alebo písomne v súvislosti s ochranou svojich osobných údajov,
  • e) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach aj po skončení pracovného pomeru v knižnici,
  • f) preukázať sa, na požiadanie čitateľa, poverením riaditeľa na spracovanie osobných údajov.

6. Zamestnancovi nie je dovolené:

  • a) oznamovať komukoľvek svoje prístupové informácie do knižnično-informačného systému knižnice,
  • b) oznamovať nepovolaným osobám informácie o bezpečnostných opatreniach na ochranu fondu,
  • c) dovoliť pohyb nepovolaným osobám v priestore, kde sú osobné údaje spracovávané a ukladané,
  • d) nahlas oznamovať osobné údaje vo verejných priestoroch knižnice, ak si to dotknutá osoba výslovne nežiada,
  • e) umožniť nahliadnutie nepovolaným osobám do písomností a databázy, ak obsahujú osobné údaje používateľov.

7. Knižnica spracováva osobné údaje čitateľa po podpísaní prihlášky čitateľa. Čitateľ svojím podpisom prejaví súhlas so spracovaním osobných údajov. Osobné údaje čitateľa knižnica uchováva, pokiaľ čitateľ nepožiada o ich zrušenie, alebo pokiaľ platnosť jeho preukazu nebola obnovená po dobu dvoch rokov. Ak čitateľ požiada o ukončenie spracovania svojich osobných údajov, alebo pokiaľ platnosť jeho preukazu nebola obnovená po dobu dvoch rokov, knižnica považuje zmluvný vzťah za ukončený a osobné údaje zlikviduje:

  • a) skartáciou originálneho tlačiva (prihlášky čitateľa) v súlade s Registratúrnym poriadkom knižnice,
  • b) vymazaním záznamu o čitateľovi v knižnično-informačnom systéme knižnice.

8. Ak čitateľ zistí, že došlo k porušeniu povinností zo strany knižnice, má právo žiadať okamžitú nápravu, prípadne sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov so žiadosťou o zabezpečenie opatrení k náprave.

 

ČASŤ II. VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

Článok 10

Požičiavanie dokumentov

1. Knižnica požičiava knižničné dokumenty v súlade so svojím poslaním a charakterom verejnej knižnice, prevádzkovými možnosťami a zásadami ochrany knižničného fondu.

2. Knižničné dokumenty sa požičiavajú:

  • a) prezenčne do študovne alebo čitárne,
  • b) absenčne mimo priestorov knižnice - okrem príručných fondov študovní, knižničných dokumentov na CD nosičoch, DVD nosičoch,
  • c) elektronicky prostredníctvom portálu Palmknihy.cz,
  • d) medziknižničnou výpožičnou službou - sprostredkovanie výpožičky knižničných dokumentov vo forme originálu alebo kópie článkov z časopisov z inej knižnice v Slovenskej republike a fyzickým a právnickým osobám mimo sídla knižnice za dodržiavania podmienok poskytovania medziknižničnej výpožičnej služby medzi knižnicami v SR.  

Článok 11

Zásady požičiavania

1. Čitateľ si po predložení platného čitateľského preukazu môže absenčne požičať dokument v požičovni príslušného pracoviska knižnice. Čitateľ potvrdí svojím podpisom doklad o výpožičke.

2. Čitateľ si môže objednať max. 5 knižničných jednotiek z voľného fondu, ktoré si vyzdvihne v dohodnutom termíne na konkrétnom pracovisku alebo mu ich knižnica pošle poštou na adresu. Táto služba je spoplatnená podľa aktuálneho Cenníka služieb (bod 2.4. d, e, g)

3. Výpožičná doba dokumentu pri absenčnom požičiavaní je:

  • a) knihy 30 kalendárnych dní,
  • b) spoločenské hry 14 kalendárnych dní,
  • c) periodiká, odporúčaná školská literatúra 15 kalendárnych dní,
  • d) e-knihy/audioknihy 31 kalendárnych dní.

4. Výpožičnú dobu možno predĺžiť, ak o to čitateľ požiada, osobne, telefonicky alebo e-mailom, vždy pred jej uplynutím a najviac trikrát. Predĺženie nie je možné, ak je požičaná kniha už v upomienke, ak má čitateľ priestupky (nezaplatené upomienky, načas nevrátené výpožičky) alebo si dokument rezervoval iný čitateľ. Predĺženie výpožičnej doby sa považuje za novú výpožičku.

5. Výpožičnú dobu možno tiež predĺžiť vstupom do vlastného čitateľského konta mimo knižnice po zadaní vlastného prístupového mena a hesla do systému, ktoré mu na požiadanie poverený pracovník vytvorí.

6. Maximálny počet výpožičiek na jeden preukaz nesmie prekročiť 15 dokumentov vypožičaných zo všetkých prevádzok knižnice.

7. Ak je požadovaný dokument vypožičaný, môže si ho čitateľ rezervovať. Knižnica dohodnutou formou (osobne, e-mailom, SMS alebo telefonicky) upovedomí čitateľa o pripravenosti rezervovaného dokumentu. Rezervovaný dokument sa odkladá 5 kalendárnych dní.

8. Ak je požadovaný knižničný dokument dostupný v danom čase na pobočke čitateľ si ho môže objednať elektronicky cez svoje konto v on-line katalógu na kniznica-ruzinov.sk

Objednávka bude pripravená pre čitateľa na vybranej pobočke po dohode s pracovníkom knižnice alebo doručená poštou na adresu. Táto služba je spoplatnená (pozri Cenník služieb). V prípade doručenia kníh poštou na adresu je čitateľ povinný uhradiť poplatok vopred na účet knižnice.

9. Čitateľ vracia vypožičaný dokument priamo knihovníkovi v požičovni na pracovisku knižnice, kde si ho vypožičal alebo na ktoromkoľvek pracovisku KR. Mimo prevádzkových hodín v knižnici môže vrátiť vypožičané dokumenty prostredníctvom biblioboxu. Do biblioboxu nie je možné vrátiť spoločenské hry. V istých situáciách vopred oznámených knižnicou (webová stránka, informačný leták a pod., v prípadoch dlhšie zatvoreného pracoviska) je možné vrátiť vypožičané dokumenty aj v inom pracovisku knižnice, ktoré určí Knižnica Ružinov vopred. V mimoriadnych prípadoch, po dohode s knihovníkom, môže čitateľ vrátiť vypožičané dokumenty poštou. Je povinný riadne ich zabaliť a zásielku poslať doporučene. Čitateľ nesie zodpovednosť za prípadnú stratu zásielky. V tomto prípade nezaniká povinnosť zaplatiť poplatok z omeškania.

Článok 12

Evidencia výpožičiek

1. Knižnica vedie evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená preukázateľnosť ich vypožičania konkrétnemu čitateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.

2. Evidencia vypožičaných dokumentov sa realizuje automatizovanou formou v jednotnom automatizovanom knižničnom systéme ARL (Advanced Rapid Library), v zriedkavých prípadoch manuálne.

Článok 13

Vymáhanie nevrátených výpožičiek

1. Knižnica nie je povinná čitateľa upomínať.

2. Čitateľ je povinný sledovať dĺžku výpožičnej doby dokumentov. Overenie výpožičnej doby dokumentov je možné prostredníctvom on-line katalógu po prihlásení sa do konta čitateľa, telefonicky, prípadne osobne.

3. Knižnica začne čitateľa písomne upomínať až po 60 dňoch od dátumu výpožičky:

  • a) po uplynutí 30 dní odo dňa výpožičky plynie 30 dňová lehota, počas ktorej čitateľ hradí poplatok za oneskorené vrátenie dokumentov v jednotnej sadzbe.
  • b) po uplynutí 60 dní odo dňa výpožičky knihovník vygeneruje v systéme 1. upomienku za oneskorené vrátenie  dokumentov a odošle ich podľa údajov čitateľa: e-mailom, SMS- kou, poštou.
  • c) po uplynutí 90 dní odo dňa výpožičky knihovník vygeneruje v systéme 2. upomienku a odošle ako v bode b).
  • d) po uplynutí 120 dní odo dňa výpožičky knihovník vygeneruje v systéme riaditeľskú upomienku, ktorú odošle poštou doporučene.

4. Pokiaľ čitateľ nevrátil knižničnú jednotku v stanovenej lehote, zaplatí knižnici poplatky z omeškania - pokutu, ktoré sa určujú podľa počtu vypožičaných knižničných jednotiek a podľa doby prekročenia riadnej výpožičnej lehoty. Knižnica vydá čitateľovi doklad o zaplatení poplatku z omeškania.

5. Výška poplatkov z omeškania je stanovená v platnom cenníku.

6. Po zaslaní 1. písomnej upomienky má čitateľ až do vyrovnania si záväzkov voči knižnici poskytovanie ďalších služieb pozastavené. Ak čitateľ nevráti vypožičaný dokument ani do jedného mesiaca po písomnej Riaditeľskej upomienke - Pokuse o zmier, vymáhanie dokumentu pokračuje súdnou cestou alebo exekučnou firmou na náklady čitateľa.

7. Nedoručenie alebo neprevzatie upomienky nie je dôvodom na odpustenie poplatku z omeškania.

Článok 14

Poškodenie a strata vypožičaného dokumentu

1. Čitateľ je povinný vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho v knižnici prevzal. Čitateľ si pri vypožičaní dokument prezrie a nedostatky ihneď oznámi knihovníkovi. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za zistené poškodenia. Hradí všetky náklady, ktoré knižnici v súvislosti s poškodením dokumentu vznikli. Manipulačný poplatok sa hradí aj za poškodenie alebo zničenie čiarového kódu. Ak knižnica požičiava poškodený dokument, urobí o tom záznam pri výpožičke.

2. Pri poškodení alebo strate vypožičaného dokumentu je čitateľ povinný v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka nahradiť škodu:

  • a) Dodaním neporušeného výtlačku v rovnakom vydaní a vo väzbe rovnakej kvality alebo dodaním iného (v zásade novšieho) vydania toho istého dokumentu čitateľ uhrádza len manipulačný poplatok.
  • b) Iným dokumentom, ktorý určí knižnica.
  • c) Finančnou náhradou za každý poškodený či stratený dokument podľa druhu a posúdenia diela knihovníkom až do trojnásobku obstarávacej ceny a úhradou manipulačného poplatku.
  • d) Pri menších poškodeniach tlačených materiálov uhradí čitateľ náklady za zhotovenie kópií poškodených strán a za previazanie. Pri poškodení samotnej väzby uhradí previazanie podľa ceny za kníhviazačské práce.
  • e) Pri poškodení ostatných audiovizuálnych a elektronických dokumentov, ktoré spôsobí ich nepoužiteľnosť, postupuje knižnica voči používateľovi ako pri strate dokumentu.
  • f) Vo všetkých prípadoch náhrady škody uvedených v čl. 4 uhradí čitateľ knižnici navyše poplatok za úkony spojené s likvidáciou škody, vrátane knihovníckeho, knihárskeho a technického spracovania stratenej alebo zničenej knižničnej jednotky – manipulačný poplatok podľa platného cenníka.

3. Spôsob náhrady a lehotu, do ktorej má čitateľ nahradiť škodu, určí knižnica. V prípade detského čitateľa zodpovednosť nesie zákonný zástupca dieťaťa.

4. Do vyriešenia spôsobu náhrady škody a uhradenia pohľadávky si knižnica vyhradzuje právo pozastaviť čitateľovi všetky služby.

5. Stratu alebo poškodenie dokumentu zapožičaného z inej knižnice SR prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby musí čitateľ nahradiť spôsobom požadovaným príslušnou knižnicou SR.

Článok 15

Medziknižničná výpožičná služba

Ak čitateľ potrebuje dokument, ktorý nie je vo fondoch knižnice a nemá ho žiadna iná knižnica v Bratislave, môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky z inej knižnice v Slovenskej republike prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (ďalej len „MVS"). Knižnica ju sprístupní za podmienok stanovených požičiavajúcou knižnicou, väčšinou na prezenčné štúdium. O prípadné predĺženie výpožičnej lehoty treba požiadať aspoň týždeň pred jej uplynutím.

Knižnica poskytne výpožičku inej knižnici v Slovenskej republike, pričom si vyhradzuje ako podmienku výpožičky jej prezenčné štúdium. MVS sa jednému čitateľovi požičiava najviac 5 kníh na 30 dní. Články z časopisov sa prostredníctvom MVS posielajú vo forme kópií (pozri Cenník služieb).

Výpožičky MVS sú bezplatné. Čitateľ hradí poštovné, balné a náklady za reprografické služby (pozri Cenník služieb).

 

ČASŤ III. PORIADOK ŠTUDOVNÍ A ČITÁRNÍ

Článok 16

Zásady používania študovne a čitárne

1. Študovne a čitárne slúžia na prezenčné štúdium dokumentov. Čitateľ má právo využívať pri štúdiu: dokumenty z knižničných skladov určené na prezenčné štúdium, počítače, službu WiFi s použitím vlastného prenosného počítača typu notebook, tablet, mobilný telefón v tichom režime či iné zariadenie s možnosťou prístupu na internet, zvukové dokumenty, multimediálne dokumenty. Vo výnimočných prípadoch, v dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov môže povoliť ich absenčnú výpožičku riaditeľ knižnice alebo ním poverený zamestnanec. Ak čitateľ nevráti vypožičaný dokument zo študovne alebo čitárne v stanovenom termíne, bude toto porušenie sankcionované poplatkami vo výške riaditeľskej upomienky.

2. V knižnici je vytvorená možnosť WiFi pripojenia v sieti. Využiť ju môže každý návštevník knižnice s vlastným prenosným zariadením (notebook, tablet a iné zariadenie s možnosťou prístupu na internet). Knižnica nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré používaním internetu cez WiFi pripojenie spôsobí užívateľ sebe alebo ostatným občanom.

3. Prístup do študovní a čitární je možný po predložení platného preukazu čitateľa knihovníkovi. Neregistrovaní používatelia a návštevníci majú prístup do študovní a čitární po predložení občianskeho preukazu (osobné údaje pre prípad krádeže a škody) a zaplatení manipulačného poplatku na dobu jedného dňa za využívanie služieb študovní a čitární na všetkých pracoviskách knižnice (podľa platného cenníka).

4. Špeciálnu tašku na prenosný počítač si môže čitateľ vziať so sebou, len ak súhlasí s jej kontrolou službukonajúcim knihovníkom pri odchode zo študovne.

5. V študovniach a čitárňach nie je dovolené používanie mobilného telefónu (len v zmysle čl. 16 bod 1.). Do študovní a čitární nie je dovolené prinášať ani konzumovať potraviny a nápoje.

6. Čitateľ je v študovni alebo čitárni povinný riadiť sa pokynmi zamestnanca knižnice a správať sa ohľaduplne k ostatným čitateľom a návštevníkom.

7. Čitateľ nesmie poškodzovať zariadenie študovne alebo čitárne a knižničné dokumenty.

8. Čitateľ má voľný prístup k príručnému fondu a vyloženým časopisom a novinám. Čitateľ je povinný rešpektovať požiadavky iných čitateľov. Má právo požičať si najviac 2 tituly dennej tlače alebo časopisov naraz. Keď ich po prečítaní vráti službukonajúcemu zamestnancovi, môže si požičať ďalšie 2 tituly.

9. Dokumenty na prezenčné štúdium z príručných knižníc si môže čitateľ rezervovať na dohodnutý termín. V prípade nedodržania termínu sa dokument vráti do príručnej knižnice.

10. Čitateľ môže vyniesť dokumenty zo študovne alebo čitárne len so súhlasom službukonajúceho zamestnanca.

11. Z dokumentov knižnice si čitateľ môže dať vyhotoviť kópie za predpokladu rešpektovania zákona o autorských právach (pozri platný cenník).  

12. Z báz dát prístupných na počítačoch v študovni má čitateľ právo vyhotoviť si tlačený výstup (pozri platný cenník).

13. Používateľom je dovolené na prenos dát používať vlastný USB kľúč (flash disk, flashmemory). Použitie iného typu technických zariadení je potrebné konzultovať so zodpovedným knihovníkom v súlade so Smernicou o používaní prostriedkov informačných technológií.

14. Prenosné počítače typu notebook, tablet, mobilný telefón a iné zariadenia, ak sa používajú na prístup k internetu v knižnici, je možné pripojiť do elektrickej siete na nevyhnutne potrebný čas. Používať vlastné zariadenia vyžadujúce zapojenie do elektrickej siete, pokiaľ ich používanie nesúvisí s knižničnými službami knižnice, nie je v knižnici dovolené.

15. Pri odchode zo študovne alebo čitárne používateľ poskytne informácie o využitých službách a ich rozsahu službukonajúcemu knihovníkovi na evidenčné a štatistické účely, knihovník čitateľa a poskytnuté informácie zapíše do evidencie (meno a priezvisko, počet preštudovaných zväzkov a počet použitých báz dát). Súčasne čitateľ predloží na kontrolu použité

 

ČASŤ IV. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY PRE VEREJNOSŤ

Článok 17

Zásady využívania elektronických služieb

  1. Zásady upravujú poskytovanie elektronických služieb registrovaným čitateľom Knižnice Ružinov, ako aj neregistrovaným používateľom jej služieb na jednotlivých pracoviskách.
  2. Elektronické služby pre čitateľov sú určené v prvom rade na odborné a študijné účely, a až v druhom rade na súkromné používanie (vyhľadávania na internete a práca s elektronickou poštou).
  3. Čitatelia a používatelia môžu využívať internetové služby za poplatok podľa Cenníka služieb Knižnice Ružinov.

Článok 18

Poskytovanie elektronických služieb

  1. Registrovaným čitateľom po predložení platného čitateľského preukazu na 1 hodinu denne bezplatne. Po uplynutí 1 hodiny podľa platného cenníka;
  2. Neregistrovaným návštevníkom podľa platného cenníka.
  3. Predpokladom pre používanie elektronických služieb sú minimálne základné znalosti práce s počítačom a internetom.

Článok 19

Práva a povinnosti používateľov internetu

1. Čitatelia a používatelia majú nárok na využívanie nasledovných internetových a počítačových služieb:

  • a) pracovať s Microsoft Office (MS Word, Excel, PowerPoint);
  • b) používať nainštalovaný internetový prehliadač (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome);
  • c) pracovať s elektronickou poštou, pokiaľ má používateľ vytvorenú svoju vlastnú poštovú schránku;
  • d) prehliadať elektronické zdroje knižnice (CD, DVD ROM, elektronické databázy).

2. Pri používaní internetu a PC je zakázané:

  • a) prezerať webové stránky, ktoré porušujú mravné, morálne a etické zásady správania a tiež zákony Slovenskej republiky (stránky, ktoré propagujú násilie, rasovú neznášanlivosť, sex, pornografiu a fašizmus);
  • b) sťahovať veľké multimediálne súbory z internetu (hudba, video, filmy atď.) do počítačov knižnice a  na vlastné pamäťové nosiče;
  • c) kopírovať či distribuovať časti operačného systému, aplikácií a programov nainštalovaných do počítačov knižnice;
  • d) akokoľvek zasahovať do konfigurácie (premiestňovať, preinštalovať), vybavenia a príslušenstva počítačov knižnice, poškodzovať, premiestňovať zariadenia, počítačovú techniku, nábytok, či otvárať výpočtovú techniku;
  • e) mazať iné než osobné dokumenty a súbory z počítača;
  • f) inštalovať akékoľvek programy;
  • g) používatelia nesmú konzumovať občerstvenie, spôsobovať hluk, nečistotu alebo inak obťažovať ostatných návštevníkov;

3. Výsledky svojej práce na počítači a pri vyhľadávaní na internete si čitateľ po dohode s pracovníkom knižnicemôže:

  • a) uložiť na vlastný USB kľúč po jeho prekontrolovaní antivírovým programom;
  • b) vytlačiť na tlačiarni za poplatok uvedený v platnom cenníku, ktorý je prílohou Knižničného a výpožičného poriadku KR.

4. Používateľ je povinný dodržiavať tieto zásady a rešpektovať pokyny knihovníka, a bezodkladne nahlásiť zodpovednej osobe zistené poruchy a nedostatky pri používaní počítačovej techniky, ako aj zistenie porušovania týchto zásad iným návštevníkom.

5. Čitateľ aj používateľ si môže prístup na internet v knižnici rezervovať osobne, telefonicky, e-mailom minimálne 24 hodín vopred.

6. Pracovník knižnice nemusí stanovený čas používania predĺžiť v prípade rezervácie, či ďalších záujemcov o použitie počítača.

7. Všetky získané informácie a údaje slúžia výhradne k osobnej potrebe čitateľa a nie je dovolené využívať ich na komerčné účely, ani ich ďalej rozširovať (v zmysle platnej legislatívy SR – Autorský zákon č. 185/2015 Z.z.).

8. Čitateľ aj používateľ je plne zodpovedný za škody spôsobené neodbornou manipuláciou s počítačom. Je povinný uhradiť vzniknutú škodu na technickom zariadení a softvéri.

9. Počítače napojené na internet KR monitoruje a v prípade porušenia týchto zásad si poskytovateľ vyhradzuje právo odpojiť používateľa od počítača.

10. V prípade nedodržania zásad bude čitateľ vykázaný z priestorov knižnice bez možnosti ďalšieho využívania elektronických služieb v priestoroch Knižnice Ružinov.

ČASŤ V.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku povoľuje riaditeľ knižnice alebo ním poverený zamestnanec.

2. Ak čitateľ knižnice poruší ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku KR závažným spôsobom, zamestnanec knižnice ho na to upozorní a spíše o udalosti záznam. V prípade opätovného porušenia rozhodne riaditeľ knižnice na návrh vedúceho útvaru o zbavení čitateľa dočasného alebo trvalého členstva v knižnici (odobratie čitateľského preukazu) a o zákaze jeho vstupu do všetkých útvarov knižnice. Podobne sa postupuje v prípade používateľov a návštevníkov knižnice. V prípade potreby je knižnica oprávnená riešiť správanie čitateľa, používateľa či návštevníka v súčinnosti s Mestskou políciou alebo s Policajným zborom Slovenskej republiky.

3. Ruší sa platnosť Knižničného poriadku Knižnice Ružinov zo dňa 1. januára 2021.

4. Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2023.

 

 

V Bratislave dňa 15. decembra 2022                                                                                                            Mgr. Eva Pindjáková, v. r.

                                                                                                                                                                            riaditeľka Knižnice Ružinov

Prílohy:

  1. Ochrana osobných údajov
  2. Zásady využívania biblioboxu
  3. Cenník služieb
  4. Aktuálne ustanovenia a limity
  5. Pravidlá požičiavania spoločenských hier

 

 

Príloha 1

POUČENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV ČITATEĽOV

KNIŽNICE RUŽINOV

(Zabezpečenie certifikovaným pracovníkom)

 

1. Osobné údaje sú spracované vlastnými zamestnancami knižnice manuálnym a automatizovaným spôsobom. Knižnica spracováva iba pravdivé a presné osobné údaje, ktoré za týmto účelom overuje a sú v súlade so Zákonom č. 18/2018 s účinnosťou od 25.5.2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Účel spracovania osobných údajov čitateľa:

  •     poskytovanie služieb, o vedenie presnej evidencie
  •     všetkých transakciách realizovaných vo vzťahu k čitateľovi,
  •     ochrana majetku knižnice, najmä knižničného fondu určeného k absenčnému, vypožičiavaniu mimo priestorov knižnice,
  •     naplnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov, najmä zo Zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach,  Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Zákona č. 185/2015 Z. z. autorskom práve a súvisiacich právach.

3. Knižnica spracováva nasledovné osobné údaje čitateľa:

  • a) základné identifikačné údaje čitateľa (meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, prechodná kontaktná adresa, dátum narodenia, číslo osobného dokladu), ktorým bola overená totožnosť čitateľa a správnosť identifikačných údajov. Tieto údaje je čitateľ povinný uviesť pri spracovaní v evidencii knižnice, pokiaľ chce využívať služby knižnice v plnom rozsahu. Občan, ktorý nedá súhlas k spracovaniu základných identifikačných údajov, nemôže využívať služby knižnice. Základné identifikačné údaje čitateľa overuje knižnica pri registrácii, pri každom predĺžení platnosti čitateľského preukazu a pri každej zmene ktoréhokoľvek z uvedených údajov,
  •     b) kontaktné údaje čitateľa (telefónne číslo, e-mailová adresa ( nepovinné údaje čitateľa),
  •     c) služobné údaje (poznámky, údaje o poslaných upomienkach, priestupkoch a zákazoch čitateľa), ktoré ovplyvňujú podmienky predĺženia alebo zrušenia čitateľského preukazu.

4. Spôsob spracovania a uloženia osobných údajov čitateľa:

  • a) na originálnom tlačive (prihláška čitateľa) . Toto tlačivo sa ukladá v služobných priestoroch, kde majú prístup len zamestnanci knižnice, ktorí s uvedeným tlačivom pracujú v rámci svojich pracovných povinností,
  • b) v počítačovej databáze čitateľov, ktorá obsahuje všetky identifikačné údaje z evidenčných tlačív, vrátane služobných údajov a informácií o výpožičkách čitateľa. Prístup do tejto databázy je chránený heslami a prístupovými právami stanovenými v rozsahu potrebnom na plnenie úloh jednotlivých zamestnancov knižnice.
  • c) Knižnica údaje o čitateľovi, ktorý od skončenia platnej registrácie nevyužíva viac ako dva roky služby knižnice a nemá žiadne nevysporiadané záväzky tzv. anonymizuje, v súlade so Zákonom 18/2018 Z.z.
  • d) Knižnica je povinná na základe písomnej žiadosti od čitateľa poskytnúť mu informáciu o spracovaní jeho osobných údajov a tzv. anonymizovanie osobných údajov, ktoré budú opatrené jedinečným kódom.

5. Zamestnanec je povinný:

  • a) spracovávať osobné údaje výhradne v rámci svojej pracovnej náplne a úloh, ktoré mu boli stanovené zodpovedným vedúcim zamestnancom pracoviska,
  • b) dbať na správnosť spracovávaných osobných údajov a overovať ich podľa dokladov na to určených,
  • c) vystríhať sa akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo viesť k neoprávnenému prístupu tretej osoby k osobným údajom používateľov knižnice,
  • d) bezprostredne hlásiť svojmu vedúcemu každú sťažnosť, ktorú čitateľ podá ústne alebo písomne v súvislosti s ochranou svojich osobných údajov,
  • e) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach aj po skončení pracovného pomeru v knižnici.

6. Zamestnanec knižnice nesmie:

  •     a) oznamovať komukoľvek svoje prístupové heslá alebo kódy do knižnično-informačného systému knižnice,
  •     b) oznamovať nepovolaným osobám informácie o bezpečnostných opatreniach na ochranu fondu,
  •     c) dovoliť pohyb nepovolaným osobám v priestore, kde sú osobné údaje spracovávané a ukladané,
  •     d) nahlas oznamovať osobné údaje vo verejných priestoroch knižnice, ak si to dotknutá osoba výslovne nežiada,
  •     e) umožniť nahliadnutie nepovolaným osobám do písomností a databázy, ak obsahujú osobné údaje používateľov.

7. Knižnica spracováva osobné údaje čitateľa po podpísaní prihlášky čitateľa. Čitateľ svojím podpisom prejaví súhlas so spracovaním osobných údajov nad rámec zákona. Osobné údaje čitateľa knižnica uchováva, pokiaľ čitateľ nepožiada o ich zrušenie alebo pokiaľ platnosť jeho preukazu nebola obnovená po dobu dvoch rokov knižnica požaduje zmluvný vzťah za ukončený a osobné údaje zlikviduje skartáciou originálneho tlačiva (prihlášky čitateľa) v súlade s Registratúrnym poriadkom knižnice.

8. Ak čitateľ zistí, že došlo k porušeniu povinností zo strany knižnice, má právo žiadať okamžitú nápravu, prípadne sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so žiadosťou o zabezpečenie opatrení k náprave.

 

 

Príloha 2

ZÁSADY POUŽÍVANIA BIBLIOBOXU

 

 1. Bibliobox  slúži k vráteniu kníh mimo otváracích hodín knižnice, počas dní pracovného pokoja a sviatkov, prípadne v čase mimoriadneho prerušenia prevádzky knižnice. 
 2. Používateľ  môže touto cestou vrátiť knihy vypožičané výhradne v tej knižnici, pri ktorej sa bibliobox nachádza.
 3. Používateľ nedostane potvrdenie o vrátení knihy, jej vrátenie je založené na dôvere medzi knižnicou a používateľom. 
 4. Knižnica sa zaväzuje používateľovi odpísať knihy z jeho používateľského konta počas najbližšieho pracovného dňa.  
 5. Nevrátené výpožičky sa používateľovi automaticky nepredlžujú.
 6. Používateľ  je povinný do 48 hodín skontrolovať si stav na konte osobne, telefonicky  alebo   elektronicky, požiadať o predĺženie nevrátených výpožičiek  a podať v prípade nezrovnalostí reklamáciu. 
 7. Pokiaľ má používateľ vygenerované sankčné poplatky (upomienky), je povinný ich uhradiť pri najbližšej návšteve knižnice alebo bezhotovostne na účet Knižnice Ružinov. 
 8.  Prostredníctvom biblioboxu nie je možné vrátiť:
   • dokumenty vypožičané prostredníctvom MVS,
   • dokumenty z iných knižníc a pobočiek knižnice,
   • iné typy dokumentov ako knihy (CD, periodiká),
   • dokumenty vymáhané súdnou cestou a riaditeľskou upomienkou,
   • nadrozmerné knihy,
   • spoločenské hry. 
 1. Dokumenty treba vkladať do biblioboxu tak, aby sa nepoškodili. 
 2. Knižnica nezodpovedá za nezrovnalosti pri knihách vrátených prostredníctvom biblioboxu.

 

 

 

Príloha 3

CENNÍK SLUŽIEB KNIŽNICE RUŽINOV

 

 

Príloha 4

AKTUÁLNE USTANOVENIA A LIMITY

 

 1. Pracoviská Knižnice Ružinov:
  • Ústredná knižnica KR, Miletičova 47, Bratislava (Nivy)
  • Pobočka KR, Bachova 7, Bratislava (Pošeň)
  • Pobočka Zimná 1, Bratislava (Ostredky)
  • Pobočka Na úvrati 52, Bratislava (Trnávka)
 1. Maximálny počet výpožičiek na jeden preukaz je 15 dokumentov.
 2. Čitateľ si môže vypožičať naraz maximálne 3 e-knihy alebo audioknihy (alebo ich kombináciu) z portálu Palmknihy.cz
 3. Knižnica Ružinov má sieťové prepojenie pobočiek a čitateľ môže byť zapísaný len na jednom pracovisku Knižnice Ružinov, pričom preukaz mu platí na všetkých pobočkách Knižnice Ružinov.
 4. Čas rezervovania knižničných jednotiek podľa čl. 13 KP je 1 týždeň, pri voľbe písomného vyrozumenia 2 týždne.
 5. Maximálny počet rezervovaných titulov pre 1 čitateľa sú 3 zväzky.
 6. Maximálny počet objednaných titulov pre 1 čitateľa je 5 zväzkov.
 7. Osobné doklady k preukázaniu totožnosti: platné osobné doklady vydané orgánmi štátnej správy a samosprávy k preukázaniu osobnej totožnosti, ktorými je možné overiť všetky základné identifikačné údaje - musia obsahovať fotografiu majiteľa. U občanov SR je to spravidla Identifikačný preukaz  (u starších osôb Občiansky preukaz), u cudzinca či u osoby bez štátnej príslušnosti doklad vydaný Políciou SR, s fotografiou majiteľa a oprávnením k pobytu v SR na dobu dlhšiu ako 6 mesiacov, alebo platný pas iného štátu s vízom SR na obdobie aspoň 6 mesiacov (u občanov Českej republiky tiež platný občiansky preukaz ČR spolu s dokladom o účele dlhodobého pobytu v SR).

 

Príloha 5

MEDZIKNIŽNIČNÁ VÝPOŽIČNÁ SLUŽBA

 

V súlade s platným Knižničným poriadkom poskytuje KNIŽNICA RUŽINOV, p. o. v Bratislave (ďalej len „KR“) medziknižničnú výpožičnú službu (ďalej len „MVS“) spočívajúcu v poskytovaní výpožičiek kníh a kópií dokumentov z papierových zdrojov:

 

 1. z inej knižnice: ak náš čitateľ potrebuje dokument, ktorý nie je vo fonde knižnice a nemá ho žiadna iná knižnica v Bratislave, KR môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky z inej knižnice v Slovenskej republike prostredníctvom MVS. Riadi sa pritom jej zásadami poskytovania MVS.

 2. inej knižnici z vlastného knižničného fondu: KR poskytne výpožičku inej knižnici v Slovenskej republike. MVS sa jednému čitateľovi požičiava najviac 5 kníh na 31 dní. KR môže predĺžiť výpožičnú lehotu, ak žiadajúca knižnica požiada o predĺženie pred jej uplynutím. Výpožičky MVS sú  bezplatné, čitateľ však hradí náklady na poštovné a balné. Články z časopisov KR prostredníctvom MVS posiela vo forme kópie, ktorá je spoplatnená (pozri Cenník služieb Knižnice Ružinov) alebo bez poplatku elektronicky na e-mailovú adresu žiadateľa.

 

KR vybaví žiadanku MVS žiadajúcej knižnice v lehote najviac 5 dní. O požičiavaní dokumentov zo svojich fondov formou MVS rozhoduje KR. Z možnosti požičiavania dokumentov prostredníctvom MVS sú vyňaté tie dokumenty, z ktorých má KR iba jeden exemplár alebo ktoré podliehajú osobitnému režimu. V MVS spravidla nepožičiavame tieto typy dokumentov:

 

 • rozsiahle mnohozväzkové encyklopédie a slovníky,

 • bežná beletria,

 • noviny a časopisy – a to ani viazané ročníky,

 • audiovizuálne dokumenty (gramoplatne, audiokazety, videokazety, CD, platne, diskety – a to ani vtedy, ak sú prílohou vypožičiavaného dokumentu),

 • elektronické dokumenty (CD-ROM, DVD).

 

KR prijíma žiadanky na MVS vo forme:

 

-        štandardného formulára žiadanky MVS, ktorý sa posiela klasickou poštou na adresu Knižnica Ružinov, Miletičova 47, 82109 Bratislava

 

-        elektronických žiadaniek vystavených na webovej stránke KR (www.kniznica-ruzinov.sk), ktoré sú nasmerované na e-mailovú adresu kr-mileticova@kniznica-ruzinov.sk a ktoré vybavuje pracovník ÚK Miletičova 47

 

-        objednávky zaslanej elektronickou poštou na adresu kr-mileticova@kniznica-ruzinov.sk

 

Realizácia MVS na pracoviskách KR:

 

          Pracovník ÚK Miletičova 47:

 

 • vyhľadá žiadaný dokument - ak súhlasí s poskytnutím MVS,

 • vypožičia dokument prostredníctvom ARL ako „MVS čitateľ,“

 • zašle e-mailom žiadateľovi podklady na úhradu poplatkov súvisiacich s MVS a podklady na bezhotovostný prevod finančných prostriedkov podľa Cenníka služieb KR

 • pracovník ÚK Miletičova 47 si vypýta z pokladne zálohu na uhradenie poštových poplatkov súvisiacich s MVS

 • po uhradení finančných prostriedkov na účet KR zašle vyžiadaný dokument žiadateľovi

 • knihy musia byť poslané doporučene a poistené

           

            Poplatok za 1 objednaný titul dokumentu prostredníctvom MVS:

 

 • MVS spolu so vzniknutými nákladmi  

 • Poštovné vo výške podľa platného cenníka Slovenskej pošty, a. s.

 

Vedúci pracoviska štatisticky vyhodnocuje údaje o poskytnutí MVS:

 

 • celkový počet žiadaniek MVS

 • počet vybavených žiadaniek (z toho počet výpožičiek a počet poskytnutých kópií v papierovej alebo elektronickej forme)

 • počet nevybavených žiadaniek.

 

V prípade,  že  sa  dokument   požičaný  službou  MVS  nestihne  vrátiť  do  31  dní   a v systéme ARL naskočí upomienka za jeho oneskorené vrátenie, vedúci pracoviska upomienku stornuje.

 

 

 

V Bratislave dňa 12.4.2021                                                         Mgr. Eva Pindjáková

                                                                                              riaditeľka Knižnice Ružinov

 

 

 Žiadanka MVS

 

 

 

Meno žiadateľa: ....................................................................................................................

 

Aktuálna e-mailová adresa:  ........................................................ tel. číslo:.......................... 

 

 

Žiadam o výpožičku knižničného dokumentu/článku:

 

Autor: ....................................................................................................................................

Názov: ...................................................................................................................................

Miesto a rok vydania: ...........................................................................................................

Ak je kniha požičaná, žiadam rezerváciu do (dátum) ..............................

 

Poplatok za 1 objednaný titul dokumentu prostredníctvom:

 • MVS spolu so vzniknutými nákladmi  

 • Poplatok za poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty, a. s.

 

Poplatok je potrebné uhradiť VOPRED bezhotovostne na účet Knižnice Ružinov

č. účtu:  SK31 0200 0000 0018 5687 4754

 

Podpisom tejto žiadanky udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov žiadateľa pre Knižnicu Ružinov Bratislava v rozsahu:

 

            -           meno a priezvisko

            -           e-mailová adresa

            -           telefónne číslo

           

 

 

 

Dátum:..................................................  Podpis žiadateľa: ...................................................   

 

                        

Príloha 6

PRAVIDLÁ POŽIČIAVANIA SPOLOČENSKÝCH HIER

 

Spoločenské hry si môžete na pobočkách KNIŽNICE RUŽINOV, p. o. vypožičať prezenčne (v knižnici) alebo vybrané hry aj absenčne  (domov).

 

Prezenčné požičiavanie hier (hranie v knižnici)

  • používateľ musí byť zaregistrovaný, t. j. musí mať platný čitateľský preukaz alebo sa jednorazovo zaregistruje pre daný deň (v tom prípade mu budú umožnené len prezenčné výpožičky)
  • pred požičaním hry je používateľ povinný si skontrolovať, či je hra vporiadku a nahlásiť knihovníkovi prípadné nedostatky
  • hra bude používateľovi načítaná na jeho čitateľské konto ako prezenčná výpožička
  • pri vrátení hry používateľ spolu s knihovníkom skontroluje, či v hre niečo nechýba a hra bude následne z jeho čitateľského konta odčítaná
  • v prípade poškodenia alebo straty jednotlivých súčastí hry alebo hry samotnej je používateľ povinný kúpiť náhradou hru novú alebo uhradiť jej cenu

 

Absenčné požičiavanie hier (požičiavanie domov)

  • používateľ musí mať platný čitateľský preukaz (nestačí jednorazový)
  • používateľ musí byť starší ako 15 rokov (v prípade používateľa mladšieho ako 15 rokov je potrebné vyplniť jeho zákonným zástupcom tlačivo „Vyjadrenie zákonného zástupcu pre požičiavanie spoločenských hier“)
  • požičiava sa 1 hra na 2 týždne bez možnosti predĺženia
  • pred požičaním hry je používateľ povinný si skontrolovať, či je hra v poriadku
  • hra bude používateľovi načítaná na jeho čitateľské konto ako absenčná výpožička
  • používateľ sa zaväzuje vrátiť hru v poriadku a včas do knižnice
  • pri vrátení hry používateľ spolu s knihovníkom skontroluje, či v hre niečo nechýba a hra bude následne z jeho čitateľského konta odčítaná
  • v prípade poškodenia alebo straty jednotlivých súčastí hry alebo hry samotnej je používateľ povinný kúpiť náhradou hru novú alebo uhradiť jej cenu
  • pokiaľ nevráti hru načas, začnú sa po dni uplynutia výpožičnej doby vytvárať upomienky podľa platného Cenníka KR

 

 

 

KNIŽNICA RUŽINOV, p. o., Zimná 1, 821 02 Bratislava

 

Vyjadrenie zákonného zástupcu pre požičiavanie spoločenských hier v Knižnici Ružinov mladšiemu ako 15 rokov

 Ako zákonný zástupca môjho syna/dcéry …………………………………………………. súhlasím s tým, aby si z Knižnice Ružinov sám/sama domov požičiaval/a spoločenské hry. Preberám za tieto hry zodpovednosť a bol som oboznámený/á s výpožičným poriadkom pre požičiavanie spoločenských hier. Som si vedomý/á následkov spojených s ich stratou, poškodením či zničením.

Dňa ........................

 

Podpis zákonného zástupcu ..........................................

 

 

 

 

 

 

 

Názov:                                           Knižničný a výpožičný poriadok

Vydáva:                                         KNIŽNICA RUŽINOV, p. o.

Zodpovedná redaktorka:         Mgr. Eva Pindjáková

Rok vydania:                                2021

Rozmnožila:                                 KNIŽNICA RUŽINOV, p. o., Zimná 1