Správca osobných údajov

Prevádzkovateľ:

KNIŽNICA RUŽINOV, p. o., Tomášikova 25, 821 01 Bratislava
IČO: 00260355
DIČ: 2020845145

Sprostredkovateľ: 

Cosmotron Bohemia, s. r. o., Pančava 415/11, 695 01 Hodonín
IČO: 25518453
DIČ: CZ25518453

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: 

Telefón: +421 2 44 45 47 04

Právny základ: Osobitný zákon

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: prevádzkovateľ

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku

 

Zásady spracovania osobných údajov 


Osobné údaje spracovávame transparentne, zákonným spôsobom a uchovávame ich po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely štatistického vyhodnocovania poskytnutých údajov. Osobné údaje spracovávame iba spôsobom zaisťujúcim ochranu pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

 

Účel spracovania osobných údajov

 

 • spracovanie údajov o registrovanom čitateľovi;
 • spracovávanie a zasielanie všetkých tipov upomienok za nedodržanie výpožičnej lehoty na knižničné a iné dokumenty, ktoré knižnica požičiava registrovaným čitateľom;
 • spracovanie objednávok a rezervácií kníh a všetky záležitosti s tým spojené;
 • marketingová komunikácia, zasielanie propagačných, informačných a prevádzkových informácií;
 • vybavenie otázok a pripomienok.

 

Aké údaje spracovávame? 


Pre účely registrácie čitateľov do Miestnej knižnice Petržalka,spracovávame osobné údaje na právnom základe - zákon č. 126/2015 Z. z. O knižniciach tieto osobné údaje ( §18 ):

 • Povinné údaje:
  • meno;
  • priezvisko;
  • adresa trvalého pobytu;
  • adresa prechodného pobytu;
  • dátum narodenia;
  • číslo občianskeho preukazu (čitateľa alebo jeho zákonného zástupcu)
 • Nepovinné údaje:
  • telefónne číslo;
  • e-mailová adresa;
  • akademické tituly;
  • údaje o tom, že používateľ je držiteľom preukazu ZŤP;
  • škola ktorú žiak, študent navštevuje.

 

Aké sú Vaše práva? 
 

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov máte právo:

 

 • na prístup k Vašim osobným údajom a obstaranie kópie osobných údajov, ktoré spracovávame na požiadanie písomne (kontaktná adresa: Knižnica Ružinov, Tomášikova 25, 821 01 Bratislava alebo kniznica@kniznica-ruzinov.sk);
 • na opravu a doplnenie Vašich osobných údajov v prípade, že zistíte, že spracovávame nesprávne alebo nepresné osobné údaje;
 • na výmaz Vašich osobných údajov, na požiadanie písomne (kontaktná adresa: Knižnica Ružinov, Tomášikova 25, 821 01 Bratislava alebo kniznica@kniznica-ruzinov.sk);
 • na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov - na Vašu žiadosť môžeme za určitých, právnymi predpismi stanovených podmienok obmedziť nakladanie s Vašimi osobnými údajmi;
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov alebo na iný príslušný dozorný úrad;
 • na obhajobu svojich práv prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie (sťažnosti) dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle § 100 zákona č 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov.

Všeobecné podmienky pre účasť na podujatiach Knižnice Ružinov

1) Vymedzenie pojmov
a) Organizátor - Knižnica Ružinov;
b) Návštevník - držiteľ pozvánky, hosť organizátora alebo organizovaná skupina;
c) Podujatie Knižnice Ružinov - podujatie organizované Knižnicou Ružinov alebo v priestoroch Knižnice Ružinov samostatne alebo v spolupráci s inými organizáciami;
d) Zodpovedná osoba – osoba poverená dohľadom nad ochranou osobných údajov spracovávaných v Knižnici Ružinov.


2) Podmienky pre účasť na podujatiach
a) podujatia sú určené pre individuálnych návštevníkov od 18 rokov alebo organizované skupiny od 3 do 18 rokov;
b) individuálni návštevníci sa musia preukázať pozvánkou od organizátora;
c) na podujatiach je zakázané požívanie alkoholických nápojov a konzumovanie jedál (okrem oficiálneho cateringu);
d) je zakázané vytváranie obrazových a zvukových záznamov (výnimku majú pozvané médiá)


3) Ochrana osobných údajov
a) účasťou na podujatí návštevník súhlasí s tým, že budú počas podujatia vyhotovené obrazové a video záznamy, ktoré Knižnica Ružinov môže využiť na propagačné a marketingové účely;
b) záznamy z podujatí sú archivované u vyhotoviteľa;
c) záznamy sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákona o ochrane osobných údajov;
d) v prípade otázok sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu Knižnice Ružinov
e) kontakt na zodpovednú osobu: tel.: 02/44 45 47 04


V Bratislave, dňa 1.1.2020                                                                        Mgr. Eva Pindjáková v. r.
                                                                                                                   riaditeľka Knižnice Ružinov