Postup pri vybavovaní sťažnosti

V prípade, ak chcete podať sťažnosť v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon o sťažnostiach“), je potrebné rešpektovať nasledujúce skutočnosti:

Podanie, ktoré má mať povahu sťažnosti, musí obsahovať náležitosti podľa ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o sťažnostiach, t. j. musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa, ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

Zároveň musí podanie spĺňať podmienky podľa § 5 ods. 3 zákona o sťažnostiach, t. j. musí byť čitateľné a zrozumiteľné, musí z neho byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísané.

Ak sťažnosť neobsahuje náležitosti podľa § 5 ods. 2 zákona o sťažnostiach, organizácia sťažnosť odloží.

Ak sťažnosť nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 3 zákona o sťažnostiach alebo ak chýbajú informácie potrebné na jej prešetrenie, organizácia písomne vyzve sťažovateľa, aby sťažnosť doplnil a upozorní ho, že ak v stanovenom termíne neposkytne súčinnosť, organizácia sťažnosť odloží.

Organizácia vybaví sťažnosť do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže riaditeľ organizácie túto lehotu predĺžiť o 30 pracovných dní. O predĺžení lehoty bude sťažovateľ písomne informovaný.

Výsledok prešetrenia sťažnosti organizácia oznámi sťažovateľovi písomne. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená, a odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti. Ak bola sťažnosť opodstatnená, v oznámení sa uvedie, že orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, boli uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach.

Písomným informovaním sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti sa sťažnosť  považuje za vybavenú.