Zásady poskytovania medziknižničných výpožičných služieb v Knižnici Ružinov

V súlade s platným Knižničným poriadkom poskytuje Knižnica Ružinov v Bratislave (ďalej len KR) medziknižničnú výpožičnú službu (ďalej len MVS) spočívajúcu v poskytovaní výpožičiek kníh a kópií dokumentov z papierových zdrojov:

 1. z inej knižnice: ak náš čitateľ potrebuje dokument, ktorý nie je vo fonde knižnice a nemá ho žiadna iná knižnica v Bratislave, KR môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky z inej knižnice v Slovenskej republike prostredníctvom MVS. Riadi sa pritom jej zásadami poskytovania MVS.
 2. inej knižnici z vlastného knižničného fondu: KR poskytne výpožičku inej knižnici v Slovenskej republike. MVS sa jednému čitateľovi požičiava najviac 5 kníh na 31 dní. KR môže predĺžiť výpožičnú lehotu, ak žiadajúca knižnica požiada o predĺženie pred jej uplynutím. Výpožičky MVS sú  bezplatné, čitateľ však hradí náklady na poštovné a balné. Články z časopisov KR prostredníctvom MVS posiela vo forme kópie, ktorá je spoplatnená (pozri Cenník služieb Knižnice Ružinov).

KR vybaví žiadanku MVS žiadajúcej knižnice v lehote najviac 5 dní. O požičiavaní dokumentov zo svojich fondov formou MVS rozhoduje KR. Z možnosti požičiavania dokumentov prostredníctvom MVS sú vyňaté tie dokumenty, z ktorých má KR iba jeden exemplár alebo ktoré podliehajú osobitnému režimu. V MVS spravidla nepožičiavame tieto typy dokumentov:

 • rozsiahle mnohozväzkové encyklopédie a slovníky,
 • bežná beletria,
 • noviny a časopisy – a to ani viazané ročníky,
 • audiovizuálne dokumenty (gramoplatne, audiokazety, videokazety, CD, platne, diskety – a to ani vtedy, ak sú prílohou vypožičiavaného dokumentu),
 • elektronické dokumenty (CD-ROM, DVD).

KR prijíma žiadanky na MVS vo forme:

 • štandardného formulára žiadanky MVS, ktorý sa posiela klasickou poštou na adresu Knižnica Ružinov, Miletičova 47, 82109 Bratislava
 • elektronických žiadaniek vystavených na webovej stránke KR (www.kniznica-ruzinov.sk), ktoré sú nasmerované na e-mailovú adresu kr-mileticova@kniznica-ruzinov.sk a ktoré vybavuje pracovník ÚK Miletičova 47
 • objednávky zaslanej elektronickou poštou na adresu kr-mileticova@kniznica-ruzinov.sk

Realizácia MVS na pracoviskách KR:

Pracovník ÚK Miletičova 47:

 • vyhľadá žiadaný dokument - ak súhlasí s poskytnutím MVS,
 • vypožičia dokument prostredníctvom ARL ako „MVS čitateľ,“
 • zašle e-mailom žiadateľovi podklady na úhradu poplatkov súvisiacich s MVS a podklady na bezhotovostný prevod finančných prostriedkov podľa Cenníka služieb KR
 • pracovník ÚK Miletičova 47 si vypýta z pokladne zálohu na uhradenie poštových poplatkov súvisiacich s MVS
 • po uhradení finančných prostriedkov na účet KR zašle vyžiadaný dokument žiadateľovi
 • knihy musia byť poslané doporučene a poistené        

Poplatok za 1 objednaný titul dokumentu prostredníctvom MVS:

 • MVS spolu so vzniknutými nákladmi 3,00 €
 • Poštovné vo výške 2,80€

* podľa platného cenníka Slovenskej pošty, a. s.

Vedúci pracoviska štatisticky vyhodnocuje údaje o poskytnutí MVS:

 • celkový počet žiadaniek MVS
 • počet vybavených žiadaniek (z toho počet výpožičiek a počet poskytnutých kópií v papierovej forme)
 • počet nevybavených žiadaniek.

V prípade,  že  sa  dokument   požičaný  službou  MVS  nestihne  vrátiť  do  31  dní   a v systéme ARL naskočí upomienka za jeho oneskorené vrátenie, vedúci pracoviska upomienku stornuje.

 

ŽIADANKA MVS

 

V Bratislave dňa 12.4.2021                                                              Mgr. Eva Pindjáková

                                                                                                    riaditeľka Knižnice Ružinov